การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน สัญจร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

ได้รับเกียรติจากสำนักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๗

ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหาร

โรงเรียน สัญจร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามแผน

ยุทธศาสตร์กลุ่มที่ ๗ เพื่อพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา ๓ จังหวัด คือ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนต่างๆ ในกลุ่ม ๗

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

<BACK>