ความหมายของอาเซียน

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย ๑๐ ประเทศ คือ

๑. กัมพูชา
๒. ไทย
๓. บรูไนดารุสซาลาม
๔. พม่า
๕. ฟิลิปปินส์
๖. มาเลเซีย
๗. ลาว
๘. สิงคโปร์
๙. เวียดนาม
๑๐. อินโดนีเซีย

<BACK>