อาเซียน +และ อาเซียน +คืออะไร ? 

อาเซียน +๓ คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และ ๓ ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่
           ๑) จีน
           ๒) ญี่ปุ่น

           ๓) เกาหลีใต้


อาเซียน +๖ คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และ ๖ ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่
           ๑) จีน
           ๒) ญี่ปุ่น
           ๓) เกาหลีใต้
           ๔) ออสเตรเลีย
           ๕) นิวซีแลนด์
           ๖) อินเดีย

<BACK>