๗ วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

๒๐๑๕ ตามข้อตกลงของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนAEC ๒๐๑๕ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีเป็นเรื่องหนึ่ง

ที่มีการตกลงกันว่าจะเริ่มในปี ๒๐๑๕ กลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements :MRAs)

ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี

้ข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง

๑๐ ประเทศ ได้อย่างเสรีได้กำหนดครอบคลุมอาชีพ ๗

อาชีพ และก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอาชีพขึ้นมาอีก

             ๗ อาชีพเสรี AEC ๒๐๑๕

๑. แพทย์

๒. ทันตแพทย์

๓. นักบัญชี

๔. วิศวกร

๕. พยาบาล

๖. สถาปนิก

๗. นักสำรวจ

<BACK>