โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบที่ ๓ จาก สมศ. ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น


IMG_7084_resize.JPG

IMG_7087_resize.JPG

IMG_7089_resize.JPG

IMG_7090_resize.JPG

IMG_7093_resize.JPG

IMG_7094_resize.JPG

IMG_7096_resize.JPG

IMG_7099_resize.JPG

IMG_7101_resize.JPG

IMG_7102_resize.JPG

IMG_7104_resize.JPG

IMG_7105_resize.JPG

IMG_7108_resize.JPG

IMG_7111_resize.JPG

IMG_7112_resize.JPG

IMG_7113_resize.JPG

IMG_7115_resize.JPG

IMG_7116_resize.JPG

IMG_7117_resize.JPG

IMG_7118_resize.JPG

IMG_7120_resize.JPG

IMG_7123_resize.JPG

IMG_7124_resize.JPG

IMG_7129_resize.JPG

IMG_7130_resize.JPG

IMG_7135_resize.JPG

IMG_7138_resize.JPG

IMG_7140_resize.JPG

IMG_7143_resize.JPG

IMG_7146_resize.JPG

IMG_7147_resize.JPG

IMG_7148_resize.JPG

IMG_7149_resize.JPG

IMG_7151_resize.JPG

IMG_7152_resize.JPG

IMG_7154_resize.JPG

IMG_7159_resize.JPG

IMG_7160_resize.JPG

IMG_7163_resize.JPG

<BACK>