สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา รอบ ๓

วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

เมื่อวันที่ ๓-๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา    โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา   ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ. ๓ ท่าน คือ นายทันสมัย บุตรชาติ นายจักรพงษ์ ทัพขวา และนางอนงค์ภัทร์ พิศาลรัชพงษ์ ซึ่งทีมงานทั้ง ๓ ท่านได้เดินทางมาโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ ๓ โดยมีพระมหาอดุลย์  กิตฺติญาณเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยากล่าวต้อนรับ  พร้อมชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินการด้านการจัดการศึกษา ทั้งในภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาทั้ง ๑๕ มาตรฐาน อีกทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ยังพาคณะผู้ประเมินเยี่ยมชมการจัดการศึกษา อาคารสถานที่ นิทรรศการผลงานนักเรียน ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้ประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง


IMG_7166_resize.JPG

IMG_7167_resize.JPG

IMG_7168_resize.JPG

IMG_7169_resize.JPG

IMG_7170_resize.JPG

IMG_7171_resize.JPG

IMG_7172_resize.JPG

IMG_7173_resize.JPG

IMG_7174_resize.JPG

IMG_7175_resize.JPG

IMG_7177_resize.JPG

IMG_7181_resize.JPG

IMG_7182_resize.JPG

IMG_7183_resize.JPG

IMG_7184_resize.JPG

IMG_7185_resize.JPG

IMG_7189_resize.JPG

IMG_7191_resize.JPG

IMG_7192_resize.JPG

IMG_7194_resize.JPG

IMG_7195_resize.JPG

IMG_7197_resize.JPG

IMG_7198_resize.JPG

IMG_7201_resize.JPG

IMG_7202_resize.JPG

IMG_7203_resize.JPG

IMG_7204_resize.JPG

IMG_7206_resize.JPG

IMG_7207_resize.JPG

IMG_7208_resize.JPG

IMG_7212_resize.JPG

IMG_7213_resize.JPG

IMG_7215_resize.JPG

IMG_7218_resize.JPG

IMG_7219_resize.JPG

IMG_7220_resize.JPG

IMG_7221_resize.JPG

IMG_7222_resize.JPG

IMG_7223_resize.JPG

IMG_7225_resize.JPG

IMG_7230_resize.JPG

IMG_7231_resize.JPG

IMG_7232_resize.JPG

IMG_7234_resize.JPG

IMG_7235_resize.JPG

IMG_7237_resize.JPG

IMG_7238_resize.JPG

IMG_7240_resize.JPG

IMG_7241_resize.JPG

IMG_7242_resize.JPG

IMG_7243_resize.JPG

IMG_7245_resize.JPG

IMG_7246_resize.JPG

IMG_7249_resize.JPG

IMG_7250_resize.JPG

IMG_7251_resize.JPG

IMG_7252_resize.JPG

IMG_7257_resize.JPG

IMG_7258_resize.JPG

IMG_7259_resize.JPG

IMG_7262_resize.JPG

IMG_7263_resize.JPG

IMG_7264_resize.JPG

IMG_7267_resize.JPG

IMG_7268_resize.JPG

IMG_7269_resize.JPG

IMG_7271_resize.JPG

IMG_7273_resize.JPG

IMG_7274_resize.JPG

IMG_7275_resize.JPG

IMG_7276_resize.JPG

IMG_7277_resize.JPG

IMG_7278_resize.JPG

IMG_7280_resize.JPG

IMG_7281_resize.JPG

IMG_7282_resize.JPG

IMG_7284_resize.JPG

IMG_7285_resize.JPG

IMG_7286_resize.JPG

IMG_7288_resize.JPG

IMG_7289_resize.JPG

IMG_7290_resize.JPG

IMG_7291_resize.JPG

IMG_7292_resize.JPG

IMG_7293_resize.JPG

IMG_7295_resize.JPG

IMG_7296_resize.JPG

IMG_7297_resize.JPG

IMG_7298_resize.JPG

IMG_7299_resize.JPG

IMG_7300_resize.JPG

IMG_7302_resize.JPG

IMG_7303_resize.JPG

IMG_7307_resize.JPG

IMG_7309_resize.JPG

IMG_7311_resize.JPG

IMG_7312_resize.JPG

IMG_7313_resize.JPG

IMG_7314_resize.JPG

IMG_7315_resize.JPG

IMG_7317_resize.JPG

IMG_7318_resize.JPG

IMG_7319_resize.JPG

IMG_7320_resize.JPG

IMG_7321_resize.JPG

<BACK>