สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา รอบ ๓

วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นเป็นสุดท้ายของการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  รอบที่ ๓ คณะผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ. ๓ ท่าน คือ นายทันสมัย บุตรชาติ นายจักรพงษ์ ทัพขวา และนางอนงค์ภัทร์ พิศาลรัชพงษ์ ได้สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ

พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และถือว่าโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาคือต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นระบบครบวงจรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีกแห่งหนึ่งด้วย จากนั้นพระมหาอดุลย์ กิตฺติญาณเมธีได้กล่าวปรารภแสดงความขอบคุณในการมาเยี่ยมชมและประเมินผลในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียน และกล่าวอำลาทีมคณะผู้ประเมินเดินทางกลับเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอื่นต่อไปตามลำดับ..


IMG_7547_resize.JPG

IMG_7548_resize.JPG

IMG_7557_resize.JPG

IMG_7558_resize.JPG

IMG_7559_resize.JPG

IMG_7565_resize.JPG

IMG_7568_resize.JPG

IMG_7569_resize.JPG

IMG_7572_resize.JPG

IMG_7573_resize.JPG

IMG_7575_resize.JPG

IMG_7578_resize.JPG

IMG_7579_resize.JPG

IMG_7582_resize.JPG

IMG_7584_resize.JPG

IMG_7585_resize.JPG

IMG_7586_resize.JPG

IMG_7587_resize.JPG

IMG_7588_resize.JPG

IMG_7589_resize.JPG

IMG_7590_resize.JPG

IMG_7591_resize.JPG

IMG_7592_resize.JPG

IMG_7593_resize.JPG

IMG_7594_resize.JPG

IMG_7595_resize.JPG

IMG_7596_resize.JPG

IMG_7597_resize.JPG

IMG_7598_resize.JPG

IMG_7599_resize.JPG

IMG_7600_resize.JPG

IMG_7601_resize.JPG

IMG_7602_resize.JPG

IMG_7603_resize.JPG

IMG_7604_resize.JPG

IMG_7605_resize.JPG

IMG_7606_resize.JPG

IMG_7607_resize.JPG

IMG_7608_resize.JPG

IMG_7609_resize.JPG

IMG_7610_resize.JPG

IMG_7612_resize.JPG

IMG_7613_resize.JPG

IMG_7614_resize.JPG

IMG_7618_resize.JPG

IMG_7619_resize.JPG

IMG_7621_resize.JPG

IMG_7622_resize.JPG

IMG_7623_resize.JPG

IMG_7624_resize.JPG

IMG_7625_resize.JPG

IMG_7626_resize.JPG

IMG_7628_resize.JPG

IMG_7630_resize.JPG

IMG_7631_resize.JPG

IMG_7635_resize.JPG

IMG_7636_resize.JPG

IMG_7641_resize.JPG

IMG_7646_resize.JPG

IMG_7649_resize.JPG

IMG_7650_resize.JPG

IMG_7656_resize.JPG

IMG_7663_resize.JPG

IMG_7670_resize.JPG

IMG_7673_resize.JPG

IMG_7682_resize.JPG

IMG_7683_resize.JPG

IMG_7695_resize.JPG

IMG_7701_resize.JPG

IMG_7702_resize.JPG

IMG_7707_resize.JPG

IMG_7721_resize.JPG

IMG_7723_resize.JPG

IMG_7728_resize.JPG

IMG_7729_resize.JPG

IMG_7731_resize.JPG

IMG_7733_resize.JPG

IMG_7734_resize.JPG

IMG_7735_resize.JPG

IMG_7736_resize.JPG

IMG_7744_resize.JPG

IMG_7745_resize.JPG

IMG_7746_resize.JPG

IMG_7748_resize.JPG

IMG_7749_resize.JPG

IMG_7752_resize.JPG

IMG_7753_resize.JPG

IMG_7758_resize.JPG

IMG_7761_resize.JPG

IMG_7770_resize.JPG

IMG_7771_resize.JPG

IMG_7777_resize.JPG

IMG_7778_resize.JPG

IMG_7786_resize.JPG

IMG_7788_resize.JPG

IMG_7789_resize.JPG

IMG_7791_resize.JPG

IMG_7793_resize.JPG

IMG_7798_resize.JPG

IMG_7799_resize.JPG

IMG_7803_resize.JPG

IMG_7806_resize.JPG

IMG_7809_resize.JPG

IMG_7811_resize.JPG

IMG_7812_resize.JPG

<BACK>