การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่มีการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเีรียนและเพื่อช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของผู้บริหาร คณาจารย์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาทุกรูปโดยทั่วกัน

IMG_8059_resize.JPG

IMG_8060_resize.JPG

IMG_8061_resize.JPG

IMG_8062_resize.JPG

IMG_8063_resize.JPG

IMG_8064_resize.JPG

IMG_8067_resize.JPG

IMG_8071_resize.JPG

IMG_8072_resize.JPG

IMG_8073_resize.JPG

IMG_8075_resize.JPG

IMG_8078_resize.JPG

IMG_8079_resize.JPG

IMG_8080_resize.JPG

IMG_8083_resize.JPG

IMG_8084_resize.JPG

IMG_8085_resize.JPG

IMG_8087_resize.JPG

IMG_8088_resize.JPG

IMG_8089_resize.JPG

IMG_8092_resize.JPG

IMG_8094_resize.JPG

IMG_8097_resize.JPG

IMG_8100_resize.JPG

IMG_8102_resize.JPG

IMG_8104_resize.JPG

IMG_8106_resize.JPG

IMG_8108_resize.JPG

IMG_8109_resize.JPG

IMG_8112_resize.JPG

IMG_8113_resize.JPG

IMG_8114_resize.JPG

IMG_8117_resize.JPG

IMG_8118_resize.JPG

IMG_8124_resize.JPG

IMG_8130_resize.JPG

IMG_8135_resize.JPG

IMG_8136_resize.JPG

IMG_8141_resize.JPG

IMG_8153_resize.JPG

IMG_8159_resize.JPG

IMG_8161_resize.JPG

IMG_8162_resize.JPG

IMG_8175_resize.JPG

IMG_8177_resize.JPG

IMG_8184_resize.JPG

IMG_8186_resize.JPG

IMG_8189_resize.JPG

IMG_8190_resize.JPG

IMG_8191_resize.JPG

IMG_8192_resize.JPG

IMG_8193_resize.JPG

IMG_8195_resize.JPG

IMG_8196_resize.JPG

IMG_8200_resize.JPG

IMG_8201_resize.JPG

IMG_8208_resize.JPG

IMG_8209_resize.JPG

IMG_8218_resize.JPG

IMG_8226_resize.JPG

IMG_8240_resize.JPG

IMG_8244_resize.JPG

IMG_8264_resize.JPG

IMG_8266_resize.JPG

IMG_8269_resize.JPG

IMG_8272_resize.JPG

IMG_8274_resize.JPG

IMG_8284_resize.JPG

IMG_8287_resize.JPG

IMG_8291_resize.JPG

IMG_8298_resize.JPG

<BACK>