คณะครูอาจารย์ฺโรงเรียนเตรียมบาลีสาธิตศึกษา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เดินทางมาเพื่อศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนดีเด่น


FB_IMG_1507037782793.jpg

FB_IMG_1507037785049.jpg

FB_IMG_1507037787221.jpg

FB_IMG_1507037789693.jpg

FB_IMG_1507037793478.jpg

FB_IMG_1507037797901.jpg

FB_IMG_1507037800376.jpg

FB_IMG_1507037802890.jpg

FB_IMG_1507037807876.jpg

FB_IMG_1507037810264.jpg

<back>