พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


FB_IMG_1520341901658.jpg

FB_IMG_1520341904620.jpg

FB_IMG_1520341908139.jpg

FB_IMG_1520341913006.jpg

FB_IMG_1520341915894.jpg

FB_IMG_1520341920776.jpg

FB_IMG_1520341926655.jpg

FB_IMG_1520341933212.jpg

FB_IMG_1520341940428.jpg

FB_IMG_1520341944210.jpg

FB_IMG_1520341948983.jpg

FB_IMG_1520341953752.jpg

FB_IMG_1520341961956.jpg

FB_IMG_1520341964760.jpg

FB_IMG_1520341968761.jpg

FB_IMG_1520341971286.jpg

FB_IMG_1520341974946.jpg

FB_IMG_1520341978375.jpg

FB_IMG_1520341981358.jpg

FB_IMG_1520341984835.jpg

FB_IMG_1520341988220.jpg

FB_IMG_1520341991544.jpg

FB_IMG_1520341999204.jpg

FB_IMG_1520342002395.jpg

FB_IMG_1520342005113.jpg

FB_IMG_1520342007998.jpg

FB_IMG_1520342042563.jpg

FB_IMG_1520342045599.jpg

FB_IMG_1520342048238.jpg

FB_IMG_1520342051041.jpg

FB_IMG_1520342053741.jpg

FB_IMG_1520342057264.jpg

FB_IMG_1520342060361.jpg

FB_IMG_1520342068136.jpg

FB_IMG_1520342070655.jpg

FB_IMG_1520342072726.jpg

FB_IMG_1520342075056.jpg

FB_IMG_1520342102854.jpg

FB_IMG_1520342106293.jpg

FB_IMG_1520342109326.jpg

FB_IMG_1520342111693.jpg

FB_IMG_1520342113683.jpg

FB_IMG_1520342115700.jpg

FB_IMG_1520342118437.jpg

FB_IMG_1520342120710.jpg

FB_IMG_1520342123006.jpg

FB_IMG_1520342125069.jpg

FB_IMG_1520342127939.jpg

FB_IMG_1520342130396.jpg

FB_IMG_1520342133140.jpg

FB_IMG_1520342136924.jpg

FB_IMG_1520342141659.jpg

FB_IMG_1520342144319.jpg

FB_IMG_1520342146737.jpg

FB_IMG_1520342149727.jpg

FB_IMG_1520342153522.jpg

FB_IMG_1520342156606.jpg

FB_IMG_1520342159254.jpg

FB_IMG_1520342161771.jpg

FB_IMG_1520342164228.jpg

FB_IMG_1520342168517.jpg

FB_IMG_1520342171005.jpg

FB_IMG_1520342173850.jpg

FB_IMG_1520342180564.jpg

FB_IMG_1520342183317.jpg

FB_IMG_1520342185299.jpg

FB_IMG_1520342187281.jpg

FB_IMG_1520342189594.jpg

FB_IMG_1520342191787.jpg

FB_IMG_1520342194322.jpg

FB_IMG_1520342196943.jpg

FB_IMG_1520342200567.jpg

FB_IMG_1520342202629.jpg

FB_IMG_1520342204727.jpg

FB_IMG_1520342206640.jpg

FB_IMG_1520342208722.jpg

FB_IMG_1520342211021.jpg

FB_IMG_1520342213451.jpg

FB_IMG_1520342215528.jpg

FB_IMG_1520342217890.jpg

FB_IMG_1520342220172.jpg

FB_IMG_1520342222581.jpg

FB_IMG_1520342225127.jpg

FB_IMG_1520342227734.jpg

FB_IMG_1520342231565.jpg

FB_IMG_1520342233702.jpg

FB_IMG_1520342235955.jpg

FB_IMG_1520342238009.jpg

FB_IMG_1520342240440.jpg

FB_IMG_1520342242734.jpg

FB_IMG_1520342245216.jpg

FB_IMG_1520342247176.jpg

FB_IMG_1520342249293.jpg

FB_IMG_1520342258418.jpg

FB_IMG_1520342260975.jpg

FB_IMG_1520342266421.jpg

FB_IMG_1520342272730.jpg

FB_IMG_1520342275662.jpg

FB_IMG_1520342280308.jpg

FB_IMG_1520342283645.jpg

FB_IMG_1520342291413.jpg

FB_IMG_1520342293691.jpg

FB_IMG_1520342298360.jpg

FB_IMG_1520342302861.jpg

FB_IMG_1520342310165.jpg

FB_IMG_1520342318190.jpg

FB_IMG_1520342334513.jpg

FB_IMG_1520342337735.jpg

FB_IMG_1520342340550.jpg

FB_IMG_1520342343156.jpg

<back>