พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ๙๐ ปี

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)

วันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๑


1524630414132.jpg

1524630417004.jpg

1524630419912.jpg

1524630423355.jpg

1524630431100.jpg

1524630434488.jpg

1524630437826.jpg

1524630443412.jpg

1524630446410.jpg

1524630450383.jpg

1524630453353.jpg

1524630456477.jpg

1524630460016.jpg

1524630465762.jpg

1524630468637.jpg

1524630475654.jpg

1524630479160.jpg

1524630482826.jpg

1524630487867.jpg

1524630510822.jpg

1524630556818.jpg

1524630560527.jpg

1524630563207.jpg

1524630576040.jpg

1524630579562.jpg

1524630584224.jpg

1524630587702.jpg

1524630591925.jpg

1524630601754.jpg

1630463002.jpg

<back>