พิธีฉลองอาคาร ๙๐ ปี

วันสามเณรพบผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


FB_IMG_1567397621852.jpg

FB_IMG_1567397627964.jpg

FB_IMG_1567397631405.jpg

FB_IMG_1567397634722.jpg

FB_IMG_1567397637106.jpg

FB_IMG_1567397639359.jpg

FB_IMG_1567397642438.jpg

FB_IMG_1567397644957.jpg

FB_IMG_1567397647601.jpg

FB_IMG_1567397650147.jpg

FB_IMG_1567397652510.jpg

FB_IMG_1567397655054.jpg

FB_IMG_1567397657957.jpg

FB_IMG_1567397662789.jpg

FB_IMG_1567397665469.jpg

FB_IMG_1567397667628.jpg

FB_IMG_1567397674356.jpg

FB_IMG_1567397676851.jpg

FB_IMG_1567397679454.jpg

FB_IMG_1567397681664.jpg

FB_IMG_1567397759660.jpg

FB_IMG_1567397762238.jpg

FB_IMG_1567397764577.jpg

FB_IMG_1567397767444.jpg

FB_IMG_1567397769873.jpg

FB_IMG_1567397775868.jpg

FB_IMG_1567397778817.jpg

FB_IMG_1567397784192.jpg

FB_IMG_1567397790455.jpg

FB_IMG_1567397800791.jpg

FB_IMG_1567397803066.jpg

FB_IMG_1567397805696.jpg

FB_IMG_1567397807781.jpg

FB_IMG_1567397810359.jpg

FB_IMG_1567397813412.jpg

FB_IMG_1567397815952.jpg

FB_IMG_1567397818251.jpg

FB_IMG_1567397820336.jpg

FB_IMG_1567397823287.jpg

FB_IMG_1567397825447.jpg

FB_IMG_1567397827948.jpg

FB_IMG_1567397830252.jpg

FB_IMG_1567397832338.jpg

FB_IMG_1567397835053.jpg

FB_IMG_1567397837872.jpg

FB_IMG_1567397840388.jpg

FB_IMG_1567397844451.jpg

FB_IMG_1567397846952.jpg

FB_IMG_1567397850086.jpg

FB_IMG_1567397853270.jpg

FB_IMG_1567397855623.jpg

FB_IMG_1567397858461.jpg

FB_IMG_1567397860489.jpg

FB_IMG_1567397862579.jpg

FB_IMG_1567397865488.jpg

FB_IMG_1567397868022.jpg

FB_IMG_1567397980638.jpg

FB_IMG_1567397984332.jpg

FB_IMG_1567397988046.jpg

FB_IMG_1567397993697.jpg

FB_IMG_1567398001265.jpg

FB_IMG_1567398003509.jpg

FB_IMG_1567398007052.jpg

FB_IMG_1567398010468.jpg

FB_IMG_1567398014567.jpg

FB_IMG_1567398018013.jpg

FB_IMG_1567398021728.jpg

FB_IMG_1567398025284.jpg

FB_IMG_1567398029573.jpg

FB_IMG_1567398033228.jpg

FB_IMG_1567398035367.jpg

FB_IMG_1567398038114.jpg

FB_IMG_1567398043744.jpg

FB_IMG_1567398086425.jpg

FB_IMG_1567398088586.jpg

FB_IMG_1567398090957.jpg

FB_IMG_1567398094243.jpg

FB_IMG_1567398096218.jpg

FB_IMG_1567398098659.jpg

FB_IMG_1567398100937.jpg

FB_IMG_1567398103016.jpg

FB_IMG_1567398105448.jpg

FB_IMG_1567398107928.jpg

FB_IMG_1567398110487.jpg

FB_IMG_1567398112647.jpg

FB_IMG_1567398114726.jpg

FB_IMG_1567398116829.jpg

FB_IMG_1567398118955.jpg

FB_IMG_1567398121421.jpg

FB_IMG_1567398123902.jpg

FB_IMG_1567398125989.jpg

FB_IMG_1567398128556.jpg

FB_IMG_1567398130668.jpg

FB_IMG_1567398133046.jpg

FB_IMG_1567398135384.jpg

FB_IMG_1567398138879.jpg

FB_IMG_1567398141130.jpg

FB_IMG_1567398143201.jpg

FB_IMG_1567398145542.jpg

FB_IMG_1567398147607.jpg

FB_IMG_1567398151872.jpg

FB_IMG_1567398155087.jpg

FB_IMG_1567398157348.jpg

FB_IMG_1567398160133.jpg

FB_IMG_1567398162490.jpg

FB_IMG_1567398164857.jpg

FB_IMG_1567398167267.jpg

FB_IMG_1567398169578.jpg

FB_IMG_1567398171918.jpg

FB_IMG_1567398173998.jpg

FB_IMG_1567398177854.jpg

FB_IMG_1567398180098.jpg

FB_IMG_1567398182568.jpg

FB_IMG_1567398185229.jpg

FB_IMG_1567398194299.jpg

FB_IMG_1567398196689.jpg

FB_IMG_1567398199079.jpg

FB_IMG_1567398201426.jpg

FB_IMG_1567398203489.jpg

FB_IMG_1567398205842.jpg

FB_IMG_1567398207672.jpg

FB_IMG_1567398209630.jpg

FB_IMG_1567398211618.jpg

FB_IMG_1567398213603.jpg

FB_IMG_1567398216118.jpg

FB_IMG_1567398218132.jpg

FB_IMG_1567398220037.jpg

FB_IMG_1567398222429.jpg

FB_IMG_1567398224881.jpg

FB_IMG_1567398227420.jpg

FB_IMG_1567398229667.jpg

FB_IMG_1567398231638.jpg

FB_IMG_1567398233578.jpg

FB_IMG_1567398236164.jpg

FB_IMG_1567398238626.jpg

FB_IMG_1567398240622.jpg

FB_IMG_1567398242968.jpg

FB_IMG_1567398245296.jpg

FB_IMG_1567398247583.jpg

FB_IMG_1567398249584.jpg

FB_IMG_1567398251532.jpg

FB_IMG_1567398253381.jpg

FB_IMG_1567398255579.jpg

FB_IMG_1567398257601.jpg

FB_IMG_1567398259959.jpg

FB_IMG_1567398262267.jpg

FB_IMG_1567398264647.jpg

FB_IMG_1567398266906.jpg

FB_IMG_1567398268851.jpg

FB_IMG_1567398271078.jpg

FB_IMG_1567398273288.jpg

FB_IMG_1567398275573.jpg

FB_IMG_1567398277503.jpg

FB_IMG_1567398279334.jpg

FB_IMG_1567398281132.jpg

FB_IMG_1567398282861.jpg

FB_IMG_1567398284944.jpg

FB_IMG_1567398287106.jpg

FB_IMG_1567398289303.jpg

FB_IMG_1567398291212.jpg

FB_IMG_1567398293673.jpg

FB_IMG_1567398295463.jpg

FB_IMG_1567398297800.jpg

FB_IMG_1567398300093.jpg

FB_IMG_1567398301971.jpg

FB_IMG_1567398309217.jpg

FB_IMG_1567398311776.jpg

FB_IMG_1567398313642.jpg

FB_IMG_1567398315920.jpg

FB_IMG_1567398318016.jpg

FB_IMG_1567398320176.jpg

FB_IMG_1567398322676.jpg

FB_IMG_1567398324883.jpg

FB_IMG_1567398326815.jpg

FB_IMG_1567398328685.jpg

<back>