พิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๓,ม.๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 


FB_IMG_1551713890870.jpg

FB_IMG_1551713893148.jpg

FB_IMG_1551713895639.jpg

FB_IMG_1551713898249.jpg

FB_IMG_1551713900834.jpg

FB_IMG_1551713902623.jpg

FB_IMG_1551713904868.jpg

FB_IMG_1551713906936.jpg

FB_IMG_1551713908916.jpg

FB_IMG_1551713910804.jpg

FB_IMG_1551713912936.jpg

FB_IMG_1551713914821.jpg

FB_IMG_1551713917070.jpg

FB_IMG_1551713918919.jpg

FB_IMG_1551713920937.jpg

FB_IMG_1551713924719.jpg

FB_IMG_1551713927204.jpg

FB_IMG_1551713932619.jpg

FB_IMG_1551713934621.jpg

FB_IMG_1551713936871.jpg

FB_IMG_1551713938770.jpg

FB_IMG_1551713940671.jpg

FB_IMG_1551713944937.jpg

FB_IMG_1551713947308.jpg

FB_IMG_1551713950859.jpg

FB_IMG_1551713952994.jpg

FB_IMG_1551713955292.jpg

FB_IMG_1551713962827.jpg

FB_IMG_1551713969997.jpg

FB_IMG_1551713973646.jpg

FB_IMG_1551713979919.jpg

FB_IMG_1551713982466.jpg

FB_IMG_1551713984769.jpg

FB_IMG_1551713986982.jpg

FB_IMG_1551713990188.jpg

FB_IMG_1551713994036.jpg

FB_IMG_1551713997085.jpg

FB_IMG_1551713999287.jpg

FB_IMG_1551714001834.jpg

FB_IMG_1551714006889.jpg

FB_IMG_1551714013288.jpg

FB_IMG_1551714016723.jpg

FB_IMG_1551714019357.jpg

FB_IMG_1551714023224.jpg

FB_IMG_1551714027541.jpg

FB_IMG_1551714030593.jpg

FB_IMG_1551714033677.jpg

FB_IMG_1551714036945.jpg

FB_IMG_1551714045262.jpg

FB_IMG_1551714047548.jpg

FB_IMG_1551714049746.jpg

FB_IMG_1551714055500.jpg

FB_IMG_1551714059316.jpg

FB_IMG_1551714064533.jpg

FB_IMG_1551714067138.jpg

FB_IMG_1551714069335.jpg

FB_IMG_1551714071635.jpg

FB_IMG_1551714075523.jpg

FB_IMG_1551714080137.jpg

FB_IMG_1551714086505.jpg

FB_IMG_1551714089608.jpg

FB_IMG_1551714092354.jpg

FB_IMG_1551714094893.jpg

FB_IMG_1551714097258.jpg

FB_IMG_1551714105964.jpg

FB_IMG_1551714108660.jpg

FB_IMG_1551714111048.jpg

FB_IMG_1551714113364.jpg

FB_IMG_1551714116864.jpg

FB_IMG_1551714122017.jpg

<back>