พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปี ๒๕๖๕

ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น


IMG_1678420620901.jpg

IMG_1678420623363.jpg

IMG_1678420625819.jpg

IMG_1678420627953.jpg

IMG_1678420634664.jpg

IMG_1678420637550.jpg

IMG_1678420641266.jpg

IMG_1678420643872.jpg

IMG_1678420646599.jpg

IMG_1678420649184.jpg

IMG_1678420651249.jpg

IMG_1678420653564.jpg

IMG_1678420655711.jpg

IMG_1678420657966.jpg

IMG_1678420660625.jpg

IMG_1678420662883.jpg

IMG_1678420664860.jpg

IMG_1678420667729.jpg

IMG_1678420670136.jpg

IMG_1678420672486.jpg

IMG_1678420674439.jpg

IMG_1678420678321.jpg

IMG_1678420680586.jpg

IMG_1678420683015.jpg

IMG_1678420685366.jpg

IMG_1678420687587.jpg

IMG_1678420690188.jpg

IMG_1678420692433.jpg

IMG_1678420694783.jpg

IMG_1678420697105.jpg

IMG_1678420699315.jpg

IMG_1678420701929.jpg

IMG_1678420704128.jpg

IMG_1678420706285.jpg

IMG_1678420708487.jpg

IMG_1678420710563.jpg

IMG_1678420712568.jpg

IMG_1678420715086.jpg

IMG_1678420717081.jpg

IMG_1678420719453.jpg

IMG_1678420721820.jpg

IMG_1678420724155.jpg

IMG_1678420726084.jpg

IMG_1678420728254.jpg

IMG_1678420730338.jpg

IMG_1678420732561.jpg

IMG_1678420734547.jpg

IMG_1678420736839.jpg

IMG_1678420739340.jpg

IMG_1678420741254.jpg

IMG_1678420743188.jpg

IMG_1678420745347.jpg

IMG_1678420747415.jpg

IMG_1678420749901.jpg

IMG_1678420752323.jpg

IMG_1678420754623.jpg

IMG_1678420760334.jpg

IMG_1678420768233.jpg

IMG_1678420771216.jpg

IMG_1678420773704.jpg

IMG_1678420776074.jpg

IMG_1678420778290.jpg

IMG_1678420783023.jpg

IMG_1678420785241.jpg

IMG_1678420787460.jpg

IMG_1678420789936.jpg

IMG_1678420792333.jpg

IMG_1678420794698.jpg

IMG_1678420798859.jpg

<back>