อาคารสถานที่

อาคารเรียน
๑.  อาคารเรียนหลังแรก  เป็นอาคารไม้ถาวรทรงไทย  ๒  ชั้น ๑  หลัง
๒.  อาคารเรียนคอนกรีตถาวร  ๔  ชั้น  ๑  หลัง


อาคารประกอบ
อาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง
พระอุโบสถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมสงฆ์  ๑  หลัง


สนาม

สนามหญ้าหน้าอาคารเรียน
สนามหญ้าประกอบกิจกรรม