โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

ขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สอบได้เปรียญธรรม

๑-๒ ประโยค และ เปรียญธรรม ๔ ประโยค ทุกรูป

<คลิกดูรายชื่อผู้สอบได้>

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  แม่กองบาลีสนามหลวง 

เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบ

ประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑- ๒

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนตะวันออก ภาค  ๘–๙

ณ  วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  ในวันอังคารที่  ๒๘  มิ.ย

๕๔   เวลา  ๑๓.๓๐  น. <อ่านรายละเอียด>

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  แม่กองบาลีสนามหลวง 

เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบ

ประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑- ๒

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนตะวันออก ภาค  ๘–๙

ณ  วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)  อ.เมือง จ.สกลนคร 

 ในวันอังคารที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๓๐  น.