โครงสร้างบุคลากรโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
 

 

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์,ดร.

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,พ.ม.(ครูมูล) พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)

พระครูสุธีกิตติวรญาณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.๗,ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

พระครูสุตธรรมรักขิต  

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วุฒิ : น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ป.วค.,พธ.ม.

พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

วุฒิ : น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ป.วค.,พธ.ม.

พระมหาเจษฎา  นรินฺโท

วุฒิ: น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.บ.

พระมหาสุนทร สุนฺทโร

วุฒิ : นธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.

อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  ติสจันทร์

วุฒิ : น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,ป.วค.,ศน.บ.กศ.ม.

พระครูสมุห์วุฒิพัน  โสภโณ

วุฒิ : น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศศ.ม.

อาจารย์อิศริยา  พยัคฆวรรณ

วุฒิ : ธ.ศ.เอก,บธ.บ.,พธ.ม.

อาจารย์พจนีย์ กัญญาเลิศ

วุฒิ : วท.บ.(คณิตศา่สตร์)

อาจารย์หาญ  จันทรเสนา

วุฒิ : M.Ed

อาจารย์วิรัช  เหลาสะอาด

วุฒิ : ธศ.เอก,ป.วค.,ศศ.ม.

อาจารย์สุนทร หาญสุรีย์

วุฒิ : นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ.

อาจารย์ธวัชชัย กองอุดม

วุฒิ : นธ.เอก,ป.ธ.๑-๒,วท.บ.

นางจารุณี  สุระเสียง

วุฒิ : คบ.,ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

อาจารย์ชวนพิศ  รัตนไชย

วุฒิ : ธศ.โท,ค.บ.(ภาษาไทย)

     

 

พระมหาสัณพิชญ์ สุทธมโน

วุฒิ: น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.

<BACK>