ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  (ช.น.ว)

๑.   พระเทพวงศาจารย์                  ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
๒.  พระครูสุขุมสังฆการ                 ที่ปรึกษาโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
๓.  พระมหาอดุลย์   กิตติญาณเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
๔.  พระครูสมุห์วุฒิพัน  โสภโณ      ผู้ช่วยฯฝ่ายแผนและงบประมาณ
๕.  พระมหาเจษฎา  นรินฺโท           ผู้ช่วยฯฝ่ายกิจการนักเรียน
๖.  พระมหาสมัย  รกฺขิตจิตฺโต         ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗.  พระมหาดชานนท์   จิรวฑฺฒโน ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ 
๘.  นายหาญ  จันทรเสนา               อาจารย์ประจำ
๙.  นายมนเทียร  วุฒิศิลป์               อาจารย์พิเศษ

คณะกรรมการบริหารงานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

๑.  พระมหาจักรี   ญาณสมฺปนฺโน  ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ
๒.  นายปฏิทัศน์  ทองดี                รองประธานฯ         
๓.  นายเกรียงศักดิ์  ทวี                 รองประธานฯ 
๔.  นายสุรัตน์  ศิริธรรม                 เหรัญญิก
๕.  นายวิรุต  ทิพย์โกมล                เหรัญญิก
๖.  นายรัฐพันธ์  กุศลวัตร               ประชาสัมพันธ์ 
๗.  นายมงคล  ทองพูล                 ประชาสัมพันธ์
๘.  นายประดิษฐ์  ทาทอง              นายทะเบียน
๙.  นายรักนิยม  ตาลรัตน์               หัวหน้าศูนย์อุบลราชธานี
๑๐.  นายลิขิต  เถาถาวงษ์             รองหัวหน้าศูนย์อุบลราชธานี
๑๑.  นายสุริยัน  วงษ์วัน                 หัวหน้าศูนย์ขอนแก่น
๑๒.  นายโกศล  พรมมาบุญ           รองหัวหน้าศูนย์ขอนแก่น
๑๓.  นายจักรพันธ์  ชะเมียะ            หัวหน้าศูนย์พิษณุโลก
๑๔.  นายสุรัตน์  ศิริธรรม                รองหัวหน้าศูนย์พิษณุโลก
๑๕.  นายวิชากรณ์  สุภี                  หัวหน้าศูนย์มหาสารคาม
๑๖.  นายเพชรอินทร์  แววศรี          หัวหน้าศูนย์หนองคาย
๑๗.  นายวินัย  พิมแสง                   รองหัวหน้าศูนย์หนองคาย
๑๘.  นายยิ่งสันติ์  พัฒบุบผา           หัวหน้าศูนย์กรุงเทพมหานคร
๑๙.  นายนิกร  จอมศรี                   คณะกรรมการบริหารงาน
๒๐.  นายนัฐวุฒิ  วะสัตย์                 คณะกรรมการบริหารงาน
๒๑.  นายพีระศักดิ์  แคนสังข์          คณะกรรมการบริหารงาน
๒๒.  นายอารีย์  อินทิราช               คณะกรรมการบริหารงาน
๒๓.  นายณรงค์ชัย  รุ่งวิจิตรสิน      คณะกรรมการบริหารงาน
๒๔.  นายพรหมสันต์  ชาลีวัลย์       คณะกรรมการบริหารงาน
๒๕.  นายบุญเติม  ปัจจัง                 คณะกรรมการบริหารงาน
๒๖.  นายพีระพล  พิลาศรี               คณะกรรมการบริหารงาน
๒๗.  นายพิษณุ  วรรคไธสงค์         คณะกรรมการบริหารงาน
๒๘.  นายสนั่น  พุทธาบุญ               คณะกรรมการบริหารงาน
๒๙.  พระมหาอภิวิชญ์  อภิวาทเมธี คณะกรรมการและเลขานุการ
๓๐.  นายโกศล  พรมมาบุญ            ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.  นายอาทิตย์  แสนจู                 ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.  นายวิรุต  ทิพย์โกมล               ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อบังคับของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

หมวดที่ 1
ชื่อ เครื่องหมาย สถานที่ตั้งชมรม

1. ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียงวัดหนองแวงวิทยา    ตัวย่อ   ช.น.ว.
2. ชมรมนี้ตั้งอยู่ที่  เลขที่  593  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
3. ชมรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและธุรกิจใดๆ  และมีวัตถุประสงค์ดังนี้
3.1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก(ศิษย์เก่า)
3.2 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกิจกรรมของศิษย์เก่ากับหน่วยงานต่างๆ
3.3 สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า  ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
3.4ร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่นๆซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

หมวดที่  2
สมาชิก
 4.สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภท คือ
4.1.สมาชิกสามัญ  ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาและศิษย์เก่า
4.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อาจารย์ของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่มีความสนใจในกิจการ   ของชมรม หรือผู้มีอุปการคุณต่อชมรม ที่คณะกรรมการบริหารชมรมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก    และบุคคลนั้นตอบรับเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร
5.สิทธิหน้าที่ของสมาชิกชมรม มีดังนี้
5.1 มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น
5.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม
5.3 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของชมรม  (ถ้ามี)
5.4 มีสิทธิได้รับข่าวสารต่างๆ  และสวัสดิการที่ชมรมจัดขึ้น
5.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารชมรม และมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งที่ชมรมจัดให้มีขึ้น สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะใช้แทนกันไม่ได้
5.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเข้าชื่อเสนอให้ชมรมจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
5.7 สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
5.8สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
5.9 เมื่อเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ สมาชิกต้องแจ้งให้นายทะเบียนชมรมทราบในเวลาอันค
6.สมาชิกภาพของสมาชิกทุกประเภทจะสิ้นลงเมื่อ
6.1 ตาย
6.2 ลาออก และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม
6.3 คณะกรรมการมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียง2ใน3 ให้ออกจากการเป็นสมาชิก  เนื่องจากประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
6.4  ชมรมสิ้นสภาพลง

หมวดที่  3
คณะกรรมการบริหารชมรม
7.คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานชมรม รองประธานชมรม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน 
ประชาสัมพันธ์ และกรรมการตำแหน่งอื่นๆตามเห็นสมควร 
8. การได้มาของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
8.1 ตำแหน่งประธานชมรม ให้เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่ ตามระเบียบและวิธีการที่ชมรมกำหนด  ทั้งนี้ถ้าหมดวาระ ให้ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน
8.2 กรรมการบริหารตำแหน่งอื่นๆ ให้ประธานชมรมที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 8.1 เลือกสรรจากสมาชิกสามัญ เพื่อเสนอแต่งตั้ง
8.3 ให้ประธานชมรมคนที่จะพ้นวาระ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามรายชื่อในข้อ8.1 และ 8.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่   และส่งมอบงานให้ประธานชมรมคนใหม่ภายใน 15 วัน นับ นับจากวันแต่งตั้ง  หากการมอบหมายงานไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารชุดเก่าหมดอำนาจหน้าที่  และให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่รับผิดชอบบริหารงานได้ทันที
9.คณะกรรมการบริหารชมรม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน1สมัย
10 .กรรมการบริหารแต่ละคนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
                - ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
                - ตาย
                - ลาออก
                - ขาดสมาชิกภาพ  ขาดประชุมเกิน  3  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลเท่าที่ควร
                - คณะกรรมการบริหารมีมติไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ให้ออก  เนื่องจากทำความเสื่อมเสียแก่ชมรม
                - เมื่อประธานชมรมพ้นจากตำแหน่ง
                - เฉพาะตำแหน่งประธานชมรม  จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเมื่อที่ประชุมใหญ่ของชมรมมีมติให้ถอดถอนด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม
11.เมื่อกรรมการบริหารตำแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระให้ดำเนินการดังนี้
11.1 ตำแหน่งประธานชมรมว่างลง  ให้รองประธานชมรมคนที่หนึ่งรักษาการแทนประธานชมรม และกรรมการบริหารที่เหลือเป็นกรรมการชุดรักษาการ  และดำเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ และดำเนินการตามข้อ 8.2 และ 8.3 ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
11.2 ตำแหน่งอื่นๆ ว่างลง  ให้ประธานชมรมพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยมีวาระเท่าวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน
11.3 คณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้าที่บริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อบังคับนี้  และมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศใดๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับ
11.4 หน้าที่ของกรรมการบริหารแต่ละตำแหน่ง มีดังนี้
11.4.1 ประธานชมรม  มีหน้าที่ควบคุมการบริหารชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ของชมรม  เป็นผู้แทนของชมรมในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก และเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่
11.4.2   รองประธานชมรม  มีหน้าที่ทำการแทนประธานชมรมเมื่อประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่
สามารถทำการได้  รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ประธานชมรมมอบหมาย
11.4.3  เลขานุการ  มีหน้าที่กำกับดูแลงานธุรการของชมรม นัดประชุม  จัดเตรียมวาระการ
ประชุม  และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่ และดำเนินงานหรือกิจการอื่นๆ ของชมรมที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการอื่นโดยเฉพาะ
11.4.4  เหรัญญิก มีหน้าที่รับ–จ่ายและรักษาเงิน  ทำบัญชี และเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
11.4.5 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนสมาชิก และจัดให้มีการลงทะเบียนเมื่อมีการประชุมใหญ่
11.4.6 ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่สมาชิก
11.4.7 กรรมการอื่นๆ มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบ
12.การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด
13.ให้คณะกรรมการบริหารเชิญบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติม  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการของชมรม  กรรมการที่ปรึกษาจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมใดๆ ที่ชมรมจัดขึ้น  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ กรรมการที่ปรึกษาสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารชุดที่เสนอแต่งตั้งพ้นจาก          
14. ให้คณะกรรมการบริหารเสนอแต่งตั้งผู้แทนศิษย์เก่าของจังหวัดต่างๆ เป็นอนุกรรมการ
ประสานงาน  เพื่อประสานงานระหว่างชมรมกับศิษย์เก่าของจังหวัดต่างๆ  อนุกรรมการประสานงานสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารชุดที่เสนอแต่งตั้งครบวาระ

หมวดที่  4
การเงินและทรัพย์สิน
15.ชมรมมีรายได้จาก
15.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
15.2 รายได้จากการจัดกิจกรรม
15.3 รายได้อื่นๆ
16.เงินของชมรมให้ฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์  การเบิกเงินหรือลงนามในเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้ประธานชมรมหรือผู้ทำการแทน หรือเลขานุการ ลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก
17.เหรัญญิกสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อทดรองจ่ายได้ไม่เกิน  2000  บาท
18.ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน  5,000  บาท ถ้าเกิน  5,000  บาทแต่ไม่เกิน  10,000   บาท ให้ประธานชมรมและเลขานุการเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และถ้าการสั่งจ่ายในแต่ละครั้งเกิน  10,000  บาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
19.เหรัญญิกต้องจัดให้มีบัญชีการเงิน พร้อมด้วยหลักฐานการรับจ่ายให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี หลักฐานการรับจ่ายต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อการตรวจสอบ
20.เหรัญญิกต้องจัดทำรายงานงบดุล และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
21.ทรัพย์สินอื่นของชมรมที่มิได้เป็นตัวเงิน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเลขานุการ
หมวดที่  5
การแก้ไขข้อบังคับของชมรม

22.คณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน มีสิทธิยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชมรม  การยื่นญัตติของสมาชิกสามัญให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม พร้อมระบุสาระ หลักการ และเหตุผลในการแก้ไข
23.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ และจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม

หมวดที่  6
การยกเลิกชมรม
24.การยกเลิกชมรม ที่มิใช่เป็นการยกเลิกเพราะเหตุของกฎหมายบ้านเมือง จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุม
25.เมื่อมีการยกเลิกชมรม ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่หลังจากได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

หมวดที่  7
บทเฉพาะกาล

26.ให้ใช้ข้อบังคับใหม่นี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมที่ ประกาศใช้อยู่ก่อนหน้านี้
27.ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับใหม่  เป็นกรรมการบริหารตามข้อบังคับนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ประธานชมรมได้รับเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้
28.เริ่มใช้ข้อบังคับนี้หลังประกาศใช้ในวันถัดไป

 

                               ประกาศใช้  ณ   วันที่    9     เดือน   สิงหาคม     พ.ศ. 2552

ลงชื่อ................................ผู้รับรองข้อบังคับ
   (พระมหาจักรี    ญาณสมฺปนฺโน)
   ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา