ครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นและครูในดวงใจ ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา จ.ขอนแก่น

ลำดับ
รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล

รางวัลสาขา

นางจารุณี สุระเสียง
การจัดการเรียนการสอน
นายหาญ จันทรเสนา
การดูแลเอาใจใส่นักเรียน
นายวิรัช เหลาสะอาด
การทุ่มเทเสียสละแก่โรงเรียน
นางสาวอิศริยา พยัคฆวรรณ
ครูที่มีผลงานดีเด่น
พระมหาสุนทร สุนฺทโร
ครูในดวงใจ ม.ต้น
พระมหาสมัย รกฺขิตจิตฺโต
ครูในดวงใจ ม.ปลาย

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาขอถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดีแด่ครูทุกท่านที่ีได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น

และครูในดวงใจในโครงการวันรำลึกพระคุณครูและบุรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕

ขอให้รักษาคุณความดี ประสพแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สร้างสรรค์พัฒนาการศึกษาตลอดจิรัฏฐิกาลเทอญ...

<BACK>