เป้าหมาย

 

๑.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ร้อยละ  ๘๐
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ร้อยละ  ๘๐
๓.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ  ๘๐
๔.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล ร้อยละ  ๘๐
๕.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  ร้อยละ  ๖๐ 
๖.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ร้อยละ  ๘๐

๗.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ร้อยละ  ๘๐
๘.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ร้อยละ  ๘๐
๙.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ  ๖๐ 
๑๐.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ร้อยละ ๘๐
๑๑.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมแลการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ร้อยละ  ๘๐     
๑๒.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ร้อยละ ๘๐
๑๓.  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ร้อยละ  ๘๐
๑๔.  สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
ร้อยละ ๘๐
๑๕.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  ร้อยละ  ๘๐