ผลงานดีเด่นของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

 

ผลงานโรงเรียน                 
๑.  โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้
๒.  โรงเรียนแกนนำด้านสิ่งแวดล้อม
๓.  โรงเรียนแกนนำด้านกิจกรรม ๕ ส
๔.  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผลงานดีเด่นของบุคลากร
๑.  ผู้บริหารโรงเรียน
๑.๑  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ ๕/๒๕๔๐
๑.๒  เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๔๘
๑.๓  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๔๙
๑.๔  ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๐

๒.  ครูผู้สอน
๒.๑  ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๔๖
๒.๒  ครูต้นแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๔
๒.๓  ครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.๔  ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๐
๒.๕  ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ปี  ๒๕๕๒
๒.๖  ครูดีศรีปริยัติธรรมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๒

๓. ผลงานดีเด่นของนักเรียน
๓.๑  โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดขอนแก่น
๓.๒  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๓.๓  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๔  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสวดสามเณรสิกขาในโครงการปริยัติธรรมสัมพันธ์ จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดขอนแก่น
๓.๕  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการวิชาพระพุทธศาสนา จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๖  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเทศน์ทำนองอีสานในโครงการปริยัติธรรมสัมพันธ์ จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดขอนแก่น
๓.๗  โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ ๔ในโครงการปริยัติธรรมสัมพันธ์ จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดขอนแก่น
๓.๘  รางวัลชมเชย การแข่งขันบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ ๓ จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๗
๓.๙  รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ จัดโดย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๗
๓.๑๐  รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพศิลปะแนวพุทธ ช่วงชั้นที่ ๔จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ ๗
๓.๑๑  รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ ช่วงชั้นที่ ๔จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๑๒  รางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑  วิชาการสามัญ  ช่วงชั้นที่  ๓  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๑๓  รางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑  การเขียนเรียงความช่วงชั้นที่  ๔  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๑๔  รางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑  โครงงานวิทยาศาสตร์  จัดโดย  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๑๕  รางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ช่วงชั้นที่  ๓  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๑๖  รางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ นักธรรมชั้นโท  ช่วงชั้นที่  ๔  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
๓.๑๗  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การเขียนโฮมเพจ  ช่วงชั้นที่  ๓  จัดโดย สพท.ขอนแก่น  เขต  ๑
๓.๑๘  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  โครงงานคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  ๔  จัดโดย  สพท.ขอนแก่น  เขต  ๑
๓.๑๙  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  วาดภาพศิลปะ  ช่วงชั้นที่  ๔  จัดโดย  สพท.ขอนแก่น  เขต  ๑
๓.๒๐  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  ร้อยมาลัย  ช่วงชั้นที่  ๓  จัดโดย  สพท.ขอนแก่น  เขต  ๑