โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

เพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล


SAM_0228_resize.JPG

SAM_0229_resize.JPG

SAM_0231_resize.JPG

SAM_0232_resize.JPG

SAM_0235_resize.JPG

SAM_0236_resize.JPG

SAM_0237_resize.JPG

SAM_0238_resize.JPG

SAM_0240_resize.JPG

SAM_0241_resize.JPG

SAM_0242_resize.JPG

SAM_0243_resize.JPG

SAM_0244_resize.JPG

SAM_0245_resize.JPG

SAM_0246_resize.JPG

SAM_0247_resize.JPG

SAM_0248_resize.JPG

SAM_0250_resize.JPG

SAM_0251_resize.JPG

SAM_0252_resize.JPG

SAM_0253_resize.JPG

SAM_0254_resize.JPG

SAM_0255_resize.JPG

SAM_0256_resize.JPG

SAM_0257_resize.JPG

SAM_0258_resize.JPG

SAM_0259_resize.JPG

SAM_0260_resize.JPG

SAM_0261_resize.JPG

SAM_0262_resize.JPG

SAM_0263_resize.JPG

SAM_0264_resize.JPG

SAM_0265_resize.JPG

SAM_0266_resize.JPG

SAM_0267_resize.JPG

SAM_0269_resize.JPG

SAM_0270_resize.JPG

SAM_0271_resize.JPG

SAM_0272_resize.JPG

SAM_0273_resize.JPG

SAM_0274_resize.JPG

SAM_0275_resize.JPG

SAM_0276_resize.JPG

SAM_0278_resize.JPG

SAM_0280_resize.JPG

SAM_0281_resize.JPG

SAM_0283_resize.JPG

SAM_0284_resize.JPG

SAM_0287_resize.JPG

SAM_0288_resize.JPG

SAM_0290_resize.JPG

SAM_0295_resize.JPG

SAM_0296_resize.JPG

SAM_0297_resize.JPG

SAM_0298_resize.JPG

SAM_0299_resize.JPG

SAM_0301_resize.JPG

SAM_0302_resize.JPG

SAM_0304_resize.JPG

SAM_0305_resize.JPG

SAM_0306_resize.JPG

SAM_0308_resize.JPG

SAM_0309_resize.JPG

SAM_0310_resize.JPG

SAM_0311_resize.JPG

SAM_0312_resize.JPG

SAM_0315_resize.JPG

SAM_0316_resize.JPG

SAM_0317_resize.JPG

SAM_0318_resize.JPG

SAM_0319_resize.JPG

SAM_0320_resize.JPG

SAM_0321_resize.JPG

SAM_0322_resize.JPG

SAM_0326_resize.JPG

SAM_0328_resize.JPG

SAM_0329_resize.JPG

SAM_0331_resize.JPG

SAM_0332_resize.JPG

SAM_0333_resize.JPG

SAM_0334_resize.JPG

SAM_0335_resize.JPG

SAM_0336_resize.JPG

SAM_0337_resize.JPG

SAM_0338_resize.JPG

SAM_0342_resize.JPG

SAM_0345_resize.JPG

SAM_0346_resize.JPG

SAM_0347_resize.JPG

SAM_0348_resize.JPG

SAM_0349_resize.JPG

SAM_0351_resize.JPG

SAM_0353_resize.JPG

SAM_0354_resize.JPG

SAM_0355_resize.JPG

SAM_0356_resize.JPG

SAM_0358_resize.JPG

SAM_0359_resize.JPG

SAM_0361_resize.JPG

SAM_0362_resize.JPG

<BACK>