โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

เพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล


SAM_0363_resize.JPG

SAM_0364_resize.JPG

SAM_0365_resize.JPG

SAM_0366_resize.JPG

SAM_0367_resize.JPG

SAM_0368_resize.JPG

SAM_0369_resize.JPG

SAM_0370_resize.JPG

SAM_0372_resize.JPG

SAM_0375_resize.JPG

SAM_0376_resize.JPG

SAM_0377_resize.JPG

SAM_0378_resize.JPG

SAM_0380_resize.JPG

SAM_0381_resize.JPG

SAM_0382_resize.JPG

SAM_0383_resize.JPG

SAM_0384_resize.JPG

SAM_0385_resize.JPG

SAM_0387_resize.JPG

SAM_0388_resize.JPG

SAM_0389_resize.JPG

SAM_0390_resize.JPG

SAM_0391_resize.JPG

SAM_0392_resize.JPG

SAM_0393_resize.JPG

SAM_0394_resize.JPG

SAM_0395_resize.JPG

SAM_0396_resize.JPG

SAM_0397_resize.JPG

SAM_0398_resize.JPG

SAM_0399_resize.JPG

SAM_0400_resize.JPG

SAM_0401_resize.JPG

SAM_0409_resize.JPG

SAM_0413_resize.JPG

SAM_0415_resize.JPG

SAM_0416_resize.JPG

SAM_0417_resize.JPG

SAM_0419_resize.JPG

SAM_0421_resize.JPG

SAM_0423_resize.JPG

SAM_0424_resize.JPG

SAM_0427_resize.JPG

SAM_0428_resize.JPG

SAM_0429_resize.JPG

SAM_0430_resize.JPG

SAM_0433_resize.JPG

SAM_0435_resize.JPG

SAM_0436_resize.JPG

SAM_0437_resize.JPG

SAM_0440_resize.JPG

SAM_0444_resize.JPG

SAM_0445_resize.JPG

SAM_0446_resize.JPG

SAM_0447_resize.JPG

SAM_0448_resize.JPG

SAM_0449_resize.JPG

SAM_0451_resize.JPG

SAM_0452_resize.JPG

SAM_0453_resize.JPG

SAM_0455_resize.JPG

SAM_0456_resize.JPG

SAM_0458_resize.JPG

SAM_0459_resize.JPG

SAM_0460_resize.JPG

SAM_0461_resize.JPG

SAM_0466_resize.JPG

SAM_0467_resize.JPG

SAM_0468_resize.JPG

SAM_0469_resize.JPG

SAM_0470_resize.JPG

SAM_0471_resize.JPG

SAM_0472_resize.JPG

SAM_0475_resize.JPG

SAM_0477_resize.JPG

SAM_0478_resize.JPG

SAM_0479_resize.JPG

SAM_0480_resize.JPG

SAM_0481_resize.JPG

SAM_0482_resize.JPG

SAM_0483_resize.JPG

SAM_0484_resize.JPG

SAM_0485_resize.JPG

SAM_0486_resize.JPG

SAM_0487_resize.JPG

SAM_0489_resize.JPG

SAM_0492_resize.JPG

SAM_0494_resize.JPG

SAM_0498_resize.JPG

SAM_0499_resize.JPG

SAM_0500_resize.JPG

SAM_0501_resize.JPG

SAM_0502_resize.JPG

SAM_0503_resize.JPG

SAM_0504_resize.JPG

SAM_0507_resize.JPG

SAM_0508_resize.JPG

SAM_0511_resize.JPG

SAM_0514_resize.JPG

SAM_0515_resize.JPG

SAM_0516_resize.JPG

SAM_0518_resize.JPG

SAM_0519_resize.JPG

SAM_0520_resize.JPG

SAM_0521_resize.JPG

SAM_0522_resize.JPG

SAM_0523_resize.JPG

SAM_0524_resize.JPG

SAM_0525_resize.JPG

SAM_0527_resize.JPG

SAM_0528_resize.JPG

SAM_0529_resize.JPG

SAM_0530_resize.JPG

SAM_0531_resize.JPG

SAM_0532_resize.JPG

SAM_0534_resize.JPG

SAM_0535_resize.JPG

SAM_0536_resize.JPG

<BACK>