ปรัชญาของโรงเรียน

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

 

คำขวัญของโรงเรียน
 

วิชาการเป็นศักดิ์

จรณะเป็นศรี

กิจกรรมดีเป็นสง่า

พร

ะศาสนาสถาพร