คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1. พระเทพวงศาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธาน
2. พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ
ผู้แทนผู้ปกครอง 
กรรมการ
3. พระครสุจิตคุณสาร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
4. พระครูสุตธรรมรักขิต
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ
กรรมการ
5. พระมหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ุ6. ดร.ศิริกุล นามศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายประจวบ ลางคุลานนท์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
8. นางวิไล สะอาดถิ่น
ผู้แทนครู
กรรมการ
9. นายวิรัช เหลาสะอาด
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ นามสีลี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
11. พระมหาอดุลย์ กิตฺติญาณเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

<BACK>