หลักสูตรสถานศึกษา

แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิทย์-คณิต)

ชั้น ม.๑-ม.๓

ชั้น ม.๔-ม.๖

แผนกนักธรรม (สอบในสนามหลวง)

นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก

แผนกบาลี (สอบในสนามหลวง)

ประโยค ๑-๒

ประโยค ๓-๔-๕

<BACK>