เมื่อวันที่   ๑๒   สิงหาคม   ๒๕๕๔   โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 

ในพิธีได้จัดให้มีพิธีฉลองพัดเปรียญธรรมและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้   จำนวน  ๓๙  ทุนๆละ  ๒,๐๐๐  บาท 

ซึ่งถือเป็นสำนักศาสนศึกษาที่มีจำนวนผู้ที่สอบบาลีได้มากเป็นลำดับที่  ๕  ของหนตะวันออก   และลำดับที่   ๒   ของจังหวัดขอนแก่นและภาค   ๙  

ทุนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐได้   จำนวน   ๑๙   ทุนๆละ  ๕,๐๐๐  บาท   ทุนนักเรียนเรียนดี  ประพฤติดี  มีมารยาท 

จำนวน  ๕๐   ทุนๆละ  ๕๐๐  บาท     ทุนสนับสนุนโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมด้วยการเข้าสอบธรรมศึกษา  จำนวน   ๔   โรงเรียน

คือโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  และมอบวัสดุสำนักงาน

แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นด้วย   นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมไหว้ครู  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่   การแข่งขันเรียงความ  แต่งกลอน 

และวาดภาพอีกส่วนหนึ่งด้วยอีกปี  สำหรับงานฉลองพัดเปรียญธรรมและถวายทุนการศึกษาทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา    เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  

ประจำปี   ๒๕๕๔   ของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ซึ่งงานในปีนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร  คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ตลอดถึงนักเรียนรุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่า  ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงทำให้งานออกมาเป็นที่น่าพอใจ

เป็นที่กล่าวยกย่องชมเชยของผู้ที่ได้มาร่วมงานอย่างมากมาย โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ  ท่านได้กล่าวยกย่องชมเชยว่าจัดงานได้ดีเยี่ยม  

และในปีนี้  เราได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯมอบทุนให้  จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  ตลอดถึงนักศึกษาศิษย์เก่าจาก  ม.อุบลฯ 

รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนและสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าทุนการศึกษา  รวมยอดรับทั้งสิ้นจำนวน ๓๑๑,๒๑๖ บาท และยังมียอดบริจาคเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆ 

มีค่าใช้จ่ายตลอดถึงได้ถวายทุนมอบทุนการศึกษา  จำนวน    ๑๔๘,๐๐๐  บาท  คงเหลือสุทธิ   ๑๖๓,๒๑๖   บาท   

จึงประกาศมาเพื่อทราบและได้อนุโมทนาร่วมกัน  แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในงานปีหน้า  ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกรูปทุกคนจงใช้ทุนให้เกิดประโยชน์

กับการศึกษาอย่างแท้จริง  สมกับความประสงค์ที่ท่านผู้มีศรัทธาได้ตั้งใจถวาย   และจงตั้งใจเรียนให้ถึงความสำเร็จอย่างเต็มกำลัง 

แล้วจะได้พบกับอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน  ฝากว่า  เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะถึงความสำเร็จ   ก็แล้วกัน

 

<BACK>