พิธีปฐมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒

 


FB_IMG_1560330893547.jpg

FB_IMG_1560330896275.jpg

FB_IMG_1560330901709.jpg

FB_IMG_1560330905027.jpg

FB_IMG_1560330910040.jpg

FB_IMG_1560330912541.jpg

FB_IMG_1560330914956.jpg

FB_IMG_1560330919777.jpg

FB_IMG_1560330926542.jpg

FB_IMG_1560330929041.jpg

FB_IMG_1560330931444.jpg

FB_IMG_1560330934208.jpg

FB_IMG_1560330969432.jpg

FB_IMG_1560330973360.jpg

FB_IMG_1560330982161.jpg

FB_IMG_1560330985042.jpg

FB_IMG_1560330997987.jpg

FB_IMG_1560331027480.jpg

FB_IMG_1560331029877.jpg

FB_IMG_1560331032991.jpg

FB_IMG_1560331036032.jpg

FB_IMG_1560331039960.jpg

FB_IMG_1560331044492.jpg

FB_IMG_1560331046986.jpg

FB_IMG_1560331053134.jpg

FB_IMG_1560331056984.jpg

FB_IMG_1560331059633.jpg

FB_IMG_1560331096511.jpg

FB_IMG_1560331098736.jpg

FB_IMG_1560331101712.jpg

FB_IMG_1560331104431.jpg

FB_IMG_1560331107067.jpg

FB_IMG_1560331109967.jpg

FB_IMG_1560331116116.jpg

FB_IMG_1560331135203.jpg

FB_IMG_1560331139769.jpg

FB_IMG_1560331268224.jpg

FB_IMG_1560331270786.jpg

FB_IMG_1560331275561.jpg

FB_IMG_1560331279800.jpg

FB_IMG_1560331295298.jpg

FB_IMG_1560331299696.jpg

FB_IMG_1560331304024.jpg

FB_IMG_1560331310576.jpg

FB_IMG_1560331316659.jpg

FB_IMG_1560331321056.jpg

FB_IMG_1560331323584.jpg

FB_IMG_1560331326404.jpg

FB_IMG_1560331329454.jpg

FB_IMG_1560331332041.jpg

FB_IMG_1560331334815.jpg

FB_IMG_1560331337371.jpg

FB_IMG_1560331341071.jpg

FB_IMG_1560331352082.jpg

FB_IMG_1560331355134.jpg

FB_IMG_1560331358514.jpg

FB_IMG_1560331363182.jpg

FB_IMG_1560331365961.jpg

FB_IMG_1560331368629.jpg

FB_IMG_1560331371059.jpg

FB_IMG_1560331373680.jpg

FB_IMG_1560331376461.jpg

FB_IMG_1560331380259.jpg

FB_IMG_1560331383026.jpg

FB_IMG_1560331385775.jpg

FB_IMG_1560331388527.jpg

FB_IMG_1560331391308.jpg

FB_IMG_1560331394189.jpg

FB_IMG_1560331398445.jpg

FB_IMG_1560331405941.jpg

<back>