พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม  ๓  ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค   ๑- ๒
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค   ๘  – ๙  ประจำปี  ๒๕๕๔
www.wnw-vit.com

1.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

19.JPG

2.JPG

21.JPG

22.JPG

23.JPG

24.JPG

25.JPG

26.JPG

5.JPG

9.JPG

IMG_6365.jpg

IMG_6367.jpg

IMG_6370.jpg

IMG_6371.jpg

IMG_6376.jpg

IMG_6378.jpg

IMG_6379.jpg

IMG_6381.jpg

IMG_6387.jpg

IMG_6388.jpg

IMG_6390.jpg

IMG_6391.jpg

IMG_6392.jpg

IMG_6393.jpg

IMG_6394.jpg

IMG_6395.jpg

IMG_6396.jpg

IMG_6397.jpg

IMG_6398.jpg

IMG_6399.jpg

IMG_6400.jpg

IMG_6403.jpg

IMG_6406.jpg

IMG_6407.jpg

IMG_6411.jpg

IMG_6413.jpg

IMG_6417.jpg

IMG_6421.jpg

IMG_6424.jpg

IMG_6425.jpg

IMG_6426.jpg

IMG_6428.jpg

IMG_6429.jpg

IMG_6430.jpg

IMG_6431.jpg

IMG_6432.jpg

IMG_6433.jpg

IMG_6436.jpg

IMG_6437.jpg

IMG_6442.jpg

IMG_6446.jpg

IMG_6449.jpg

IMG_6453.jpg

IMG_6454.jpg

IMG_6455.jpg

IMG_6459.jpg

IMG_6460.jpg

IMG_6462.jpg

IMG_6467.jpg

IMG_6468.jpg

IMG_6470.jpg

IMG_6475.jpg

IMG_6481.jpg

IMG_6482.jpg

IMG_6486.jpg

IMG_6490.jpg

IMG_6493.jpg

IMG_6494.jpg

IMG_6495.jpg

IMG_6498.jpg

IMG_6501.jpg

IMG_6508.jpg

IMG_6570.jpg

IMG_6581.jpg

IMG_6621.jpg

IMG_6626.jpg

IMG_6669.jpg

IMG_6672.jpg

IMG_6677.jpg

IMG_6695.jpg

IMG_6718.jpg

IMG_6719.jpg

IMG_6728.jpg

IMG_6730.jpg

IMG_6738.jpg

IMG_6747.jpg
 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  แม่กองบาลีสนามหลวง  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม   ๓  ประโยค   แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้  และมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค   ๑- ๒   ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค  ๘  – ๙  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุม    อำเภอเมืองสกลนคร    จังหวัดสกลนคร    ในวันอังคารที่    ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๕๔    เวลา  ๑๓.๓๐  น.                  สำหรับพระภิกษุและสามเณรในเขตปกครองหนตะวันออก   ที่เข้าร่วมในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม   ๓ ประโยค และรับประกาศนียบัตร  ประโยค ๑-๒   มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๙๑  รูป  จาก  ๒ ภาค คือ  ภาค  ๘ ประกอบด้วย  ๕  จังหวัด  ได้แก่จังหวัดอุดรธานี   หนองคาย  เลย   สกลนคร หนองบัวลำภู  ภาค  ๙ ประกอบด้วย  ๔  จังหวัด  ได้แก่จังหวัดขอนแก่น    มหาสารคาม    กาฬสินธุ์   ร้อยเอ็ด
 ในปี   ๒๕๕๔  นี้  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  สำนักศาสนศึกษาวัดหนองแวง  พระอารามหลวง ได้นำพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้  จำนวน  ๓๙  รูป พร้อมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะญาติโยมผู้ติดตาม  ประมาณ  ๗๐  รูป / คน   เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  ทั้งนี้  ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้   ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้ที่ตั้งใจใฝ่ศึกษาภาษาบาลี  และถือเป็นการสืบทอดศาสนทายาทอีกส่วนหนึ่ง  และทางโรงเรียนฯจะได้จัดให้มีพิธีถวายทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบบาลีได้   ในช่วงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เป็นประจำทุกปี

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ในปัจจุบัน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เป็นผู้แทนพระองค์  ในการประกอบพิธีฯ พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทานพัดยศเปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น "เปรียญ" เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้ว  ถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อว่า "พระมหา" ถ้าเป็นสามเณร สามารถใช้คำต่อท้ายนามสกุลว่า   "เปรียญ."                                                                                   

การตั้งเปรียญเป็นสมณศักดิ์เกี่ยวกับความรู้   สมณศักดิ์ประเภทนี้ทรงตั้งถวายเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมตั้งแต่  ๓ - ๙ ประโยค เรียกว่า ‘ทรงตั้งเปรียญ’ แต่ละประโยคมีเลขพัดยศกำกับ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไปจะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้ง  โดยประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ชื่อว่า ทรงตั้งแล้ว   ส่วนผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. ๖ ถึงประโยค ป.ธ. ๙  จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ  และไตรจีวรด้วยพระองค์เอง   ณ   พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพัดหน้านางประโยค ป.ธ.๓  - ป.ธ.๕  พื้นสักหลาดสีแดง    ปักดิ้นเลื่อมมีเลขประโยค อยู่ตรงกลาง

 

<BACK>