พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘-๙

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

ี่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

และมอบประกาศนียบัตรประโยค๑-๒

แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค๘-๙ 

โดยมีพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับมอบพัดเปรียญธรรม๓ประโยค จำนวน๑๙๒ รูป

พระภิกษุสามเณรเข้ารับมอบประกาศนียบัตรประโยค๑-๒ จำนวน ๖๐๓ รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา สำนักศาสนศึกษาวัดหนองแวง พระอารามหลวง 

โดยการนำของผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ 

ได้นำพระภิกษุสามเณรที่สอบสอบบาลีสนามหลวงได้จำนวน

๓๗ รูป เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได

้ซึ่งเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้ที่ตั้งใจใฝ่ศึกษาภาษาบาลี 

และถือเป็นการสืบทอดศาสนทายาทอีกส่วนหนึ่ง  

และทางโรงเรียนฯจะได้จัดให้มีพิธีถวายทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบบาลีได้ 

ในช่วงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้

<BACK>