ระเบียบการรับสมัคร

การรับสมัคร

ผู้ที่จบชั้น  ป.๖  เข้าศึกษาต่อในระดับช่วงชั้นที่  ๓  ชั้น  ม.๑-๓
ผู้ที่จบชั้น  ม.๓  หรือ  ป.ธ.๓  เข้าเรียนต่อในระดับช่วงชั้นที่  ๔  ชั้น  ม.๔-๖
รับเทียบโอนผลการเรียน  ผู้ที่จบ  ม.๑,๒  เข้าเรียนต่อชั้น  ม.๒,๓  
และผู้ที่จบ  ม.๔,๕  เข้าเรียนต่อชั้น  ม.๕,๖


คุณสมบัติของผู้สมัคร


๑.  เป็นพระภิกษุ-สามเณรเท่านั้น
๒.  เด็กเยาวชนต้องได้รับการบรรพชา/อุปสมบทเป็นพระภิกษุ/สามเณรก่อน
๓.  เป็นผู้มีความประพฤติอันดีงาม
๔.  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
๕.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖


หลักฐานการสมัคร


๑.  สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.  สำเนาเอกสาร  แบบ  ปพ.๑  จำนวน  ๑  ฉบับ
๓.  สำเนาใบประกาศนักธรรมหรือใบรับรอง  (ถ้ามี)
๔.  สำเนาใบประกาศประโยคบาลีหรือใบรับรอง  (ถ้ามี)
๕.  สำเนาหนังสือสุทธิ  ๑  ฉบับ
๖.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๓  แผ่น


ติดต่อขอสมัครได้ที่


โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  แผนกสามัญศึกษา วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ถ.กลางเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์  ๐๔๓-๓๒๐๑๗๑  ,๐๘๔-๐๒๘๖๐๓๔


สวัสดิการ


๑.  เรียนฟรีทุกระดับชั้นไม่เก็บค่าเทอม
๒.  มีรถบริการรับ-ส่ง
๓.  มีเรียนคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต  ทุกชั้น
๔.  มีห้องสมุดให้ศึกษาค้นคว้า
๕.  มีหนังสือให้ยืมเรียนฟรี
๖.  มีกองทุนการศึกษาให้ผู้เรียนดีและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้