สถิตินักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
จบ ม.6
สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
รัฐบาล
เอกชน
มหาวิทยาลัยสงฆ์
รวม
๒๕๓๘
๒๗
๑๖
๒๕๓๙
๑๙
๑๓
๒๕๔๐
๒๙
๑๙
๒๕๔๑
๓๘
๑๐
๑๑
๒๒
๒๕๔๒
๓๒
-
-
๒๕๔๓
๒๘
-
-
๒๕๔๔
๑๙
-
-
๒๕๔๕
๒๐
๑๗
๒๕๔๖
๒๕
๑๐
๒๑
๒๕๔๗
๒๗
๑๐
๑๙
๒๕๔๘
๑๙
๑๕
๒๕๔๙
๒๐
๑๒
๑๙
๒๕๕๐
๑๙
๑๙
-
-
๑๙
๒๕๕๑
๓๖
๒๔
-
๑๒
๓๖
๒๕๕๒
๔๑
๒๔
-
๑๗
๔๑
รวมทั้งสิ้น
๑๓๘
๖๙
๗๙
๓๕๕