ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาิติ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๗.๒๐ น.   โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา   ได้ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนพรัตน์ 

เบญจวัฒนานันทพร้อมคณะ ซึ่งท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ตามโครงการพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาและ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพื่อประสานการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 

กล่าวต้อนรับและพระมหาอดุลย์  กิตฺติญาณเมธ ีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา บรรยายสรุปผลการดำเนินการด้านการจัดการศึกษา ในการนี้ 

ท่านนพรัตน์ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนกธรรมแผนกบาลี

และแผนกสามัญศึกษาตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เป็นระบบครบวงจรอีกโรงเรียนหนึ่งด้วย

 


IMGP3277.JPG

IMGP3278.JPG

IMGP3279.JPG

IMGP3281.JPG

IMGP3282.JPG

IMGP3283.JPG

IMGP3285.JPG

IMGP3286.JPG

IMGP3287.JPG

IMGP3288.JPG

IMGP3289.JPG

IMGP3291.JPG

IMGP3292.JPG

IMGP3294.JPG

IMGP3295.JPG

IMGP3296.JPG

IMGP3297.JPG

IMGP3299.JPG

IMGP3301.JPG

IMGP3302.JPG

IMGP3303.JPG

IMGP3304.JPG

IMGP3305.JPG

IMGP3306.JPG

IMGP3308.JPG

IMGP3312.JPG

IMGP3313.JPG

IMGP3314.JPG

IMGP3315.JPG

IMGP3316.JPG

IMGP3317.JPG

IMGP3318.JPG

IMGP3319.JPG

IMGP3320.JPG

IMGP3322.JPG

IMGP3324.JPG

IMGP3325.JPG

IMGP3326.JPG

IMGP3327.JPG

IMGP3328.JPG

IMGP3329.JPG

IMGP3330.JPG

<BACK>