พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com
เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๒.๓๐  น.   โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา   ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศ   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๔  โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์  ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  เป็นประธานในพิธี  ในงานนี้   มีกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลำดับที่  ๑ – ๓   มีการกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์และกล่าวคำปฏิญาณตน  แนะนำคณาจารย์ แนะนำการศึกษา  และท่านได้เมตตากล่าวให้โอวาทประสาทพร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 

ใจความสำคัญว่า  “ มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศ การศึกษาเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง ในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ  การศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   ขอให้นักนักเรียนทุกรูปจงมั่นใจว่า  จะได้รับการประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ชีวิต ด้วยความทุ่มเทดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคณาจารย์ทุกๆท่าน   ขอเพียงแต่ละรูปมีความมุ่งมั่น อุตสาหะวิริยะ  ไม่ขี้เกียจและฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางวัดและทางโรงเรียน  เชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายจะสำเร็จการศึกษา  เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณภาพได้ตามความประสงค์ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติพระศาสนาได้อย่างแน่นอน” 
  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  นี้  โรงเรียนมีบุคลากรประจำ  จำนวน  ๑๓  รูป/คน  มีอาจารย์พิเศษ  จำนวน  ๑๒ รูป/คน    นักการภารโรง  ๑  คน  แม่บ้าน   ๒   คน มีนักเรียนทั้งเก่าและใหม่ที่สมัครเรียน  ณ  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา   จำนวน  ๓๕๓  รูป
           พิธีปฐมนิเทศถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษา  เพราะถือเป็นการต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา  ทำให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน  อีกทั้งยังได้รับทราบวิธีปฏิบัติตนให้สามารถดำรงอยู่ได้  จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย

 และในการนี้   โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


IMGP2856.JPG

IMGP2857.JPG

IMGP2858.JPG

IMGP2859.JPG

IMGP2860.jpg

IMGP2861.JPG

IMGP2862.JPG

IMGP2865.JPG

IMGP2868.JPG

IMGP2870.JPG

IMGP2871.JPG

IMGP2872.JPG

IMGP2873.JPG

IMGP2881.JPG

IMGP2882.JPG

IMGP2883.JPG

IMGP2886.JPG

IMGP2889.JPG

IMGP2890.JPG

IMGP2892.JPG

IMGP2895.JPG

IMGP2897.JPG

IMGP2898.JPG

IMGP2899.JPG

IMGP2900.JPG

IMGP2902.JPG

IMGP2903.JPG

IMGP2905.JPG

IMGP2907.JPG

IMGP2909.JPG

IMGP2912.JPG

IMGP2915.JPG

IMGP2916.JPG

IMGP2917.JPG

IMGP2919.JPG

IMGP2920.JPG

IMGP2922.JPG

IMGP2923.JPG

IMGP2924.JPG

IMGP2927.JPG

IMGP2928.JPG

IMGP2929.JPG

IMGP2931.JPG

IMGP2932.JPG

IMGP2934.JPG

IMGP2936.JPG

IMGP2940.JPG

IMGP2941.JPG

IMGP2943.JPG

IMGP2950.JPG

IMGP2953.JPG

IMGP2954.JPG

IMGP2955.JPG

IMGP2957.JPG

IMGP2958.JPG

IMGP2960.JPG

IMGP2962.JPG

IMGP2963.JPG

IMGP2964.JPG

IMGP2965.JPG

IMGP2966.JPG

IMGP2974.JPG

IMGP2976.JPG

IMGP2977.JPG

IMGP2980.JPG

IMGP2982.JPG

IMGP2983.JPG

IMGP2990.JPG

IMGP2991.JPG

IMGP2995.JPG

IMGP2996.JPG

IMGP3000.JPG

IMGP3001.JPG

IMGP3019.JPG

IMGP3033.JPG

IMGP3036.JPG

IMGP3039.JPG

IMGP3042.JPG

IMGP3045.JPG

IMGP3046.JPG

<BACK>