การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกพื้นที่

ณ แพล่องน้ำ ลำน้ำเซิน เขื่อนอุบลรัตน์

www.wnw-vit.com
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.   โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  โดยผู้อำนวยการได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกพื้นที่

สำหรับผู้บริหารครูผู้สอน ทั้งครูประจำและครูพิเศษ  ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ณ  แพล่องน้ำลำน้ำเซิน  เขื่อนอุบลรัตน์   ทั้งนี้  เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมและวางแผนด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดถึงได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำสู่การปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการนี้   มีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วม จำนวน  ๒๑  รูป/คน หลังจากปิดประชุมในเวลา ๑๕.๓๐  น. แล้ว 

ได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการสำหรับครูฆราวาส  และมีการจับฉลากแจกรางวัลพัดลมคลายร้อนให้กับครูผู้สอน จำนวน  ๑๐  เครื่อง  

สร้างความสนุกสนานและประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีIMGP2677.JPG

IMGP2678.JPG

IMGP2679.JPG

IMGP2681.JPG

IMGP2687.JPG

IMGP2688.JPG

IMGP2689.JPG

IMGP2691.JPG

IMGP2692.JPG

IMGP2693.JPG

IMGP2696.JPG

IMGP2702.JPG

IMGP2704.JPG

IMGP2706.JPG

IMGP2708.JPG

IMGP2709.JPG

IMGP2711.JPG

IMGP2712.JPG

IMGP2713.JPG

IMGP2714.JPG

IMGP2715.JPG

IMGP2716.JPG

IMGP2717.JPG

IMGP2718.JPG

IMGP2724.JPG

IMGP2725.JPG

IMGP2729.JPG

IMGP2734.JPG

IMGP2738.JPG

IMGP2739.JPG

IMGP2741.JPG

IMGP2742.JPG

IMGP2743.JPG

IMGP2744.JPG

IMGP2746.JPG

IMGP2750.JPG

IMGP2753.JPG

IMGP2754.JPG

IMGP2756.JPG

IMGP2758.JPG

IMGP2759.JPG

IMGP2761.JPG

IMGP2765.JPG

IMGP2766.JPG

IMG_4917.jpg

IMG_4918.jpg

IMG_4919.jpg

IMG_4926.jpg

IMG_4927.jpg

IMG_4928.jpg

IMG_4931.jpg

IMG_5013.jpg

IMG_5025.jpg

IMG_5026.jpg

IMG_5027.jpg

IMG_5028.jpg

IMG_5029.jpg

IMG_5116.jpg

IMG_5117.jpg

IMG_5118.jpg

IMG_5119.jpg

IMG_5156.jpg

IMG_5157.jpg

IMG_5165.jpg

IMG_5168.jpg

IMG_5191.jpg
   

<BACK>