กิจกรรมวันภาษาไทยรำลึก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

www.wnw-vit.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้จัดโครงการวันภาษารำลึกขึ้น เืพื่อให้นักเรียน หันมาให้ความสำคัญ

กับภาษาไทยและมีความตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทยตราบนานเท่านาน

มีความรักและความสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชนชาติไทย โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔

มีพระมหาอดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ขอนแก่น ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดหนองแวงวิทยา เป็นประธาน เปิดงานพิธีครั้งนี้


DSC03553.JPG

DSC03555.JPG

DSC03559.JPG

DSC03562.JPG

DSC03563.JPG

DSC03566.JPG

DSC03567.JPG

DSC03570.JPG

DSC03573.JPG

DSC03575.JPG

DSC03577.JPG

DSC03578.JPG

DSC03580.JPG

DSC03581.JPG

DSC03583.JPG

DSC03588.JPG

DSC03592.JPG

DSC03594.JPG

DSC03595.JPG

DSC03597.JPG

DSC03598.JPG

DSC03599.JPG

DSC03601.JPG

DSC03604.JPG

DSC03607.JPG

DSC03609.JPG

DSC03614.JPG

DSC03617.JPG

DSC03618.JPG

DSC03619.JPG

DSC03620.JPG

DSC03622.JPG

DSC03625.JPG

DSC03632.JPG

DSC03634.JPG

DSC03640.JPG

DSC03641.JPG

DSC03642.JPG

DSC03643.JPG

DSC03647.JPG

DSC03649.JPG

DSC03652.JPG

DSC03653.JPG

DSC03657.JPG

DSC03662.JPG

DSC03663.JPG

DSC03665.JPG

DSC03666.JPG

DSC03668.JPG

DSC03671.JPG

DSC03678.JPG

DSC03679.JPG

DSC03682.JPG

DSC03684.JPG

DSC03686.JPG

DSC03688.JPG

DSC03689.JPG

DSC03696.JPG

DSC03697.JPG

DSC03699.JPG

DSC03719.JPG

DSC03721.JPG

DSC03723.JPG

DSC03728.JPG

DSC03734.JPG

DSC03738.JPG

DSC03739.JPG

DSC03743.JPG

DSC03745.JPG

DSC03747.JPG

DSC03754.JPG

DSC03756.JPG

DSC03760.JPG

DSC03781.JPG

DSC03782.JPG

<BACK>