ครับ !  พบกันอีกครั้งในภาคเรียนที่   ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  สำหรับในภาคเรียนที่  ๑  นั้น   โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้ดำเนินโครงการเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพไปแล้วหลายโครงการ   และยังคงเหลืออีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   โดยจะได้ดำเนินการให้ครบในภาคเรียนที่   ๒   ตามนโยบายต่อไป โครงการแรกที่ได้ดำเนินการก็คือ  โครงการถวายของใช้ส่วนตัวให้กับนักเรียนทุกรูป  ในวันจันทร์ที่   ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ที่ผ่านมา  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับการถวายของใช้  อาทิ    แชมพู  สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  ผงซักผ้า  รองเท้า  เป็นต้น  ทั้งนี้   เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขอนามัยที่ดี  ตามหลัก  ๕  ส. 
ส่วนโครงการที่เหลือ  คือ  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการถวายไตรจีวร  โครงการสนับสนุนการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของรัฐ     โครงการพัฒนาทักษะวิชาการโดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของระดับจังหวัด  ระดับกลุ่มฯ  ๗    และระดับประเทศรวมถึงโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอีกหลายๆโครงการ   จะได้ดำเนินการในเวลาและโอกาสที่เหมาะสมต่อไป     โปรดอดใจรอสักนิดนะครับ ขอเพียงนักเรียนทุกรูปมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเพียรที่แน่วแน่    รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน  ! ! !   

ครับ  ผ่านไปหมาดๆ  สำหรับการดำเนินโครงการถวายของใช้ส่วนตัวให้กับนักเรียนทุกรูป  ในวันจันทร์ที่   ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ที่ผ่านมา และวันนี้ก็ต่อด้วยโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางไปภาคตะวันออกในภาคเรียนที่  ๑  เรียบร้อยแล้ว     โดยในภาคเรียนที่  ๒  นี้   ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ผู้มีความประสงค์ร่วมเดินทางจำนวน   ๑๑๑   รูป   และผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่    จำนวน   ๑๔  รูป / คน   ออกเดินทางจากวัดหนองแวง  พระอารามหลวง   เวลา  ๐๕.๓๐  น. ของวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เพื่อไปทัศนศึกษา  ณ  จังหวัดนครราชสีมา   สถานที่ๆเป็นแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วย   สวนสัตว์นครราชสีมา    วัดป่าหลักร้อย  และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ  เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสถานที่จริงอย่างหลากหลาย   เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  เป็นคนดี  เก่ง และมีความสุขกับการเรียน    สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้อย่างเต็มๆ   และเดินทางกลับถึงวัดในเวลา  ๑๘.๓๐  น.  โดยสวัสดิภาพ     แล้วพบกันใหม่กับโครงการดีๆเช่นนี้อีก   ในปีการศึกษาหน้านะครับ  ! ! !

   

<BACK>