วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

  
นำความรู้สู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี

และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ของสังคม”

พันธกิจ

 • พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  และหน่วยงานต้นสังกัด
 • ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 • ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย และนำคุณธรรมสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ดำรงชีวิตอยู่ด้วย
  วิถีพุทธธรรม
 • ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม   แผนกธรรม – บาลี
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี มีอุดมการณ์ รักษาและปกป้องพระพุทธศาสนา
 • พัฒนาระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
  ทันสมัย
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้ได้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการพัฒนา  ตามกรอบแนวคิดของประชาคมอาเซียน