พิธีไหว้ครูและมอบผ้าไตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒


FB_IMG_1564115310810.jpg

FB_IMG_1564115383654.jpg

FB_IMG_1564115386043.jpg

FB_IMG_1564115389182.jpg

FB_IMG_1564115393785.jpg

FB_IMG_1564115440334.jpg

FB_IMG_1564115442669.jpg

FB_IMG_1564115445643.jpg

FB_IMG_1564115448231.jpg

FB_IMG_1564115458249.jpg

FB_IMG_1564115484410.jpg

FB_IMG_1564115530329.jpg

FB_IMG_1564115542125.jpg

FB_IMG_1564115544896.jpg

FB_IMG_1564115550375.jpg

FB_IMG_1564115553192.jpg

FB_IMG_1564115555695.jpg

FB_IMG_1564115558329.jpg

FB_IMG_1564115560889.jpg

FB_IMG_1564115564360.jpg

FB_IMG_1564115567209.jpg

FB_IMG_1564115569576.jpg

FB_IMG_1564115572045.jpg

FB_IMG_1564115574591.jpg

FB_IMG_1564115579308.jpg

FB_IMG_1564115581976.jpg

FB_IMG_1564115586830.jpg

FB_IMG_1564115589631.jpg

FB_IMG_1564115593768.jpg

FB_IMG_1564115597012.jpg

FB_IMG_1564115602202.jpg

FB_IMG_1564115607566.jpg

FB_IMG_1564115610666.jpg

FB_IMG_1564115618651.jpg

FB_IMG_1564115627441.jpg

FB_IMG_1564115629748.jpg

FB_IMG_1564115632022.jpg

FB_IMG_1564115634643.jpg

FB_IMG_1564115637130.jpg

FB_IMG_1564115642574.jpg

FB_IMG_1564115650636.jpg

FB_IMG_1564115653424.jpg

FB_IMG_1564115656290.jpg

FB_IMG_1564115659121.jpg

FB_IMG_1564115663962.jpg

FB_IMG_1564115667063.jpg

FB_IMG_1564115669429.jpg

FB_IMG_1564115672012.jpg

FB_IMG_1564115675006.jpg

FB_IMG_1564115680804.jpg

FB_IMG_1564115684080.jpg

FB_IMG_1564115687693.jpg

FB_IMG_1564115690864.jpg

FB_IMG_1564115693289.jpg

FB_IMG_1564115700456.jpg

FB_IMG_1564115702922.jpg

FB_IMG_1564115705989.jpg

FB_IMG_1564115708299.jpg

FB_IMG_1564115710652.jpg

FB_IMG_1564115713228.jpg

FB_IMG_1564115717240.jpg

FB_IMG_1564115720617.jpg

FB_IMG_1564115729795.jpg

FB_IMG_1564115732632.jpg

FB_IMG_1564115735805.jpg

FB_IMG_1564115740693.jpg

FB_IMG_1564115751235.jpg

FB_IMG_1564115754439.jpg

FB_IMG_1564115758383.jpg

FB_IMG_1564115765506.jpg

FB_IMG_1564115768031.jpg

FB_IMG_1564115771080.jpg

FB_IMG_1564115773816.jpg

FB_IMG_1564115776721.jpg

FB_IMG_1564115781155.jpg

FB_IMG_1564115783839.jpg

FB_IMG_1564115786576.jpg

FB_IMG_1564115792234.jpg

FB_IMG_1564115795538.jpg

FB_IMG_1564115804419.jpg

FB_IMG_1564115836382.jpg

FB_IMG_1564115838864.jpg

FB_IMG_1564115841389.jpg

FB_IMG_1564115844965.jpg

FB_IMG_1564115852950.jpg

FB_IMG_1564115855712.jpg

FB_IMG_1564115858867.jpg

FB_IMG_1564115861675.jpg

FB_IMG_1564115868767.jpg

FB_IMG_1564115871560.jpg

FB_IMG_1564115876259.jpg

FB_IMG_1564115878741.jpg

FB_IMG_1564115881598.jpg

FB_IMG_1564115890326.jpg

FB_IMG_1564115895357.jpg

FB_IMG_1564115897737.jpg

FB_IMG_1564115900270.jpg

FB_IMG_1564115902784.jpg

FB_IMG_1564115907065.jpg

FB_IMG_1564115913841.jpg

FB_IMG_1564115929863.jpg

FB_IMG_1564115932543.jpg

FB_IMG_1564115935008.jpg

FB_IMG_1564115937715.jpg

FB_IMG_1564115942120.jpg

FB_IMG_1564115944627.jpg

FB_IMG_1564115949290.jpg

FB_IMG_1564115951945.jpg

FB_IMG_1564115955852.jpg

FB_IMG_1564115960313.jpg

FB_IMG_1564115974372.jpg

FB_IMG_1564115977057.jpg

FB_IMG_1564116044637.jpg

FB_IMG_1564116130307.jpg

FB_IMG_1564116132711.jpg

FB_IMG_1564116204219.jpg

FB_IMG_1564116206755.jpg

FB_IMG_1564116209169.jpg

FB_IMG_1564116366771.jpg

FB_IMG_1564116370449.jpg

FB_IMG_1564116372915.jpg

FB_IMG_1564116376223.jpg

FB_IMG_1564116378844.jpg

FB_IMG_1564116381785.jpg

FB_IMG_1564116385260.jpg

FB_IMG_1564116388687.jpg

FB_IMG_1564116403268.jpg

FB_IMG_1564116406401.jpg

FB_IMG_1564116409556.jpg

FB_IMG_1564116429622.jpg

FB_IMG_1564116433015.jpg

FB_IMG_1564116436319.jpg

FB_IMG_1564116439049.jpg

FB_IMG_1564116442014.jpg

FB_IMG_1564116453751.jpg

FB_IMG_1564116457140.jpg

FB_IMG_1564116459699.jpg

FB_IMG_1564116462705.jpg

FB_IMG_1564116466113.jpg

FB_IMG_1564116478515.jpg

FB_IMG_1564116487013.jpg

FB_IMG_1564116494245.jpg

FB_IMG_1564116519986.jpg

FB_IMG_1564116544739.jpg

FB_IMG_1564116552339.jpg

FB_IMG_1564116558839.jpg

FB_IMG_1564116561846.jpg

FB_IMG_1564116576095.jpg

FB_IMG_1564116580574.jpg

FB_IMG_1564116594215.jpg

FB_IMG_1564116597251.jpg

FB_IMG_1564116608347.jpg

FB_IMG_1564116669726.jpg

FB_IMG_1564116676798.jpg

FB_IMG_1564116682091.jpg

<back>